Документи

 1.  Дневен и седмичен режим
 2. Стратегия на ОУ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Смолян 2016 - 2020
 3. План за действие към Стратегията
 4. Правилник за устройството и дейността на ОУ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Смолян
 5. Правилник за вътрешния ред в ОУ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Смолян
 6. Годишен план на ОУ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Смолян
 7. Годишен план на ОУ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Смолян Календарен график
 8. Годишен план за квалификационната дейност на учителите в ОУ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Смолян
 9. Правилник за дежурства в ОУ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Смолян
 10. Програма за превенция на ранното напускане на ученици от ОУ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Смолян
 11. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи в ОУ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Смолян
 12. Училищна годишна програма за целодневна организация на учебния процес в ОУ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Смолян
 13.  Етичен кодекс на училищната общност на ОУ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Смолян
 14. Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в училище
 15. Инструктаж за нормите и хигиенните правила при работа с персонални компютри