Документи

 1.  Етичен кодекс на училищната общност на ОУ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Смолян
 2. Стратегия на ОУ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Смолян 2016 - 2020
 3. План за действие към Стратегията
 4.  
 5. Правилник за устройството и дейността на ОУ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Смолян
 6. Училищен учебен план - Iа клас, Iб клас, Iв клас, IIа клас, IIб клас, IIIа клас, IIIб клас, IVа клас, IVб клас, Vа клас, Vб клас, VIа клас, VIб клас, VIIа клас, VIIб клас
 7. Форми на обучение
 8. Годишен план на ОУ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Смолян
 9. Годишен план на ОУ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Смолян Календарен график
 10. Годишен план за квалификационната дейност на учителите в ОУ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Смолян
 11. Мерки за повишаване качеството на образованието
 12. Програма за превенция на ранното напускане на ученици от ОУ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Смолян
 13. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи в ОУ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Смолян
 14. Дневен и седмичен режим
 15. Правилник за вътрешния ред в ОУ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Смолян
 16. Правилник за дежурства в ОУ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Смолян
 17. Инструктаж за нормите и хигиенните правила при работа с персонални компютри