Профил на купувача

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Документи:

Протокол за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП на Комисия назначена със заповед № РД 07-1247/05.07.2019 г. на Директора на Второ Основно училище (ОУ) "Проф. д-р Асен Златаров" Смолян, за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет "Ремонт на пода на актова зала на ОУ "Проф. д-р Асен Златаров" съгласно техническа спецификация".

Протокол за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП на Комисия назначена със заповед № РД 07-781/03.04.2019 г. на Директора на Второ Основно училище (ОУ) "Проф. д-р Асен Златаров" Смолян, за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет "Доставка на материали за безопасното движение на ученика съгласно техническа спецификация".