„Заедно по пътя към знанието и умението“

           

На 22.11 2011 г. ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Смолян подписа договор за стартиране изпълнението на проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 4 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ процедура BG051PO001-4.1.04 „ПОДПОМАГАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИна стойност 83260,07 лв. Проектното предложение е с наименование „Заедно по пътя към знанието и умението“.         

Обща цел на проекта:

Инвестиране в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно образование и обучение на групи в неравностойно положение.

Специфична цели:

  • Предоставяне на постоянно подобряващо се образование за ученици със специални образователни потребности, допринасящо за тяхното цялостно развитие и успешна професионална и житейска реализация чрез специализирано обучение;
  • Повишаване квалификацията на учители и специалисти за работа с деца със специални образователни потребности;
  • Интегриране на децата със специални образователни потребности в училище и обществото;
  • Подобряване учебната база за специализирано обучение, спорт и развиване на умения на деца със специални образователни потребности.

Проектното предложение е насочено към реализиране, съвместно с Ресурсния център на идеята, че индивидуалността на всеки ученик трябва да бъде приета и неговото образование да се реализира по такъв начин, че да удовлетворява особените потребности на всяко дете. Дейностите ни са подчинени на целта да осигурим необходимата подкрепяща среда за децата, които имат специални образователни потребности и да покажем, че постигането на прогрес се изразява по-скоро в това какво могат да правят те, отколкото какво не могат. Освен това усилията ни са насочени към подпомагане преодоляването на социалната изолация чрез включването на учениците със СОП не само от училшщето, а и от общината в спортни дейности и предпочитани от тях занимания, които да ги мотивират за по-активно участие в процеса на обучение. За постигането на добри резултати от реализирането на проекта е от значение обогатяването на базата на училището с нови, съвременни дидактически материали и специални софтуерни продукти, както и умелото им използване в учебния процес. За тази цел в проектното предложение са предвидени четири модула за обучение на учители и специалисти.

Реализирането на проектното предложение ще подкрепи държавната политика, базираща се на принципа, че образованието е право на всяко дете и ще осигури възможност на интегрираните деца да реализират и да докажат своите качества и способности и да докажат на обществото своята значимост.