В резултат на екипната работа на учители специалисти и ресурсни учители и на осигурената подкрепяща среда част от учениците с индивидуална учебна програма според възможностите при показани постижения и след решение на училищния екип за педагогическо оценяване ще имат възможност да преминат на индивидуална учебна програма за догонване и достигане на ДОИ.

   

 

Обединени усилия на училище и Ресурсен център за извършване на съвместна дейност в областта на успешното провеждане на интеграционните процес за деца и ученици със СОП чрез изграждане на работещ модел.

   


    

Photo Gallery: Реализиране на проекта