учители

Директор

Николай Колев   e-mail: kolev@2ou-smolyan.com

Заместник-директор, учебна дейност

Йорданка Коджаколева   e-mail: kodjakoleva@2ou-smolyan.com

Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"

Иванка Лазарова тел.: 0877691070 e-mail: admin@2ou-smolyan.com, vanina1@abv.bg    

Педагогически съветник

Боян Ловчалиев e-mail: lovchaliev@2ou-smolyan.com    

Психолог

Андрей Иванов e-mail: ivanov@2ou-smolyan.com

Логопед

Стефка Маринова e-mail: marinova@2ou-smolyan.com

Старши ресурсен учител, начален етап

Гергана Вълчецова e-mail: valchecova@2ou-smolyan.com  

Старши ресурсен учител, прогимназиален етап

Ани Вулджева e-mail: vuldjeva@2ou-smolyan.com        

Старши учител, начален етап, класен ръководител на 2а клас

Венета Бимбашиева тел.: 0888 76 45 63 e-mail: bimbashieva@2ou-smolyan.com  

Старши учител, начален етап, класен ръководител на 4а клас

Витка Трендафилова   e-mail: trendafilova@2ou-smolyan.com

Учител, начален етап, ЦДО, 4 б, а клас

Елена Запрянова-Жикова e-mail: jikova@2ou-smolyan.com      

Старши учител, начален етап, ЦДО, 4 б, в клас

Мариана Илчева e-mail: ilcheva@2ou-smolyan.com  

Старши учител, начален етап, класен ръководител на 1а клас

Емилия Кермедчиева e-mail: kermedchieva@2ou-smolyan.com

Учител, начален етап, ЦДО, 1а клас

Аделина Сантелова е-mail: santelova@2ou-smolyan.com  

Учител, начален етап, ЦДО, 1б клас

Антоанета Соколова e-mail: sokolova@2ou-smolyan.com      

Старши учител, начален етап, класен ръководител на 2а клас

Любка Мандова e-mail: lyubka.mandoba@2ou-smolyan.com    

Учител, начален етап, класен ръководител на 2б клас

Красимира Русева e-mail: ruseva@2ou-smolyan.com  

Старши учител, начален етап, ЦДО, 2а клас

Силвия Караджова e-mail: karadjova@2ou-smolyan.com    

Старши учител, начален етап, ЦДО, 2б клас

Незабравка Чолакова e-mail: cholakova@2ou-smolyan.com    

Старши учител, начален етап, класен ръководител на 3а клас

Румяна Кринтева e-mail: rumyana.krinteva@2ou-smolyan.com      

Учител, начален етап, ЦДО, 3а клас

Айлин Терзиева e-mail: terzieva@2ou-smolyan.com      

Учител, начален етап, ЦДО, 3б клас

Анита Иванова e-mail: anita.ivanova@2ou-smolyan.com      

Старши учител, начален етап, Английски език

Николина Попсавова-Жекина e-mail: nikolina.jekina@2ou-smolyan.com  

Старши учител по Български език и литература

Розета Субашиева e-mail: subashieva@2ou-smolyan.com    

Учител по Български език и литература

Елена Славкова e-mail: @2ou-smolyan.com  

Старши учител по Математика и Физика и астрономия

Силвия Кабакова e-mail: kabakova@2ou-smolyan.com  

1 | 2 >>