учители

Директор

Николай Колев   e-mail: kolev@2ou-smolyan.com

Заместник-директор, учебна дейност

Йорданка Коджаколева   e-mail: kodjakoleva@2ou-smolyan.com

Педагогически съветник

Боян Ловчалиев e-mail: lovchaliev@2ou-smolyan.com    

Психолог

Андрей Иванов e-mail: ivanov@2ou-smolyan.com

Логопед

Стефка Маринова e-mail: marinova@2ou-smolyan.com

Старши ресурсен учител, начален етап

Соня Четрафилова e-mail: chetrafilova@2ou-smolyan.com

Старши ресурсен учител, начален етап

Величка Лазарова e-mail: velichka.lazarova@2ou-smolyan.com

Старши ресурсен учител, прогимназиален етап

Николина Балийска e-mail: baliiska@2ou-smolyan.com

Старши ресурсен учител, прогимназиален етап

Ани Вулджева e-mail: vuldjeva@2ou-smolyan.com        

Старши учител, начален етап, класен ръководител на 1а клас

Витка Трендафилова   e-mail: trendafilova@2ou-smolyan.com

Учител, начален етап, ЦДО 1а клас

Христина Пачеджиева e-mail: pachedjieva@2ou-smolyan.com

Учител, начален етап, ЦДО, 1б клас

Елена Запрянова-Жикова e-mail: jikova@2ou-smolyan.com      

Старши учител, начален етап, ЦДО, 1в клас

Мариана Илчева e-mail: ilcheva@2ou-smolyan.com  

Старши учител, начален етап, класен ръководител на 2а клас

Емилия Кермедчиева e-mail: kermedchieva@2ou-smolyan.com

Учител, начален етап, ЦДО, 2а клас

Аделина Сантелова е-mail: santelova@2ou-smolyan.com  

Учител, начален етап, ЦДО, 2б клас

Антоанета Соколова e-mail: sokolova@2ou-smolyan.com      

Старши учител, начален етап, класен ръководител на 3а клас

Любка Мандова e-mail: lyubka.mandova@2ou-smolyan.com    

Старши учител, начален етап, ЦДО, 3а клас

Силвия Караджова e-mail: karadjova@2ou-smolyan.com    

Учител, начален етап, класен ръководител на 3б клас

Красимира Русева e-mail: ruseva@2ou-smolyan.com  

Старши учител, начален етап, ЦДО, 3б клас

Величка Костова e-mail: velichka.kostova@2ou-smolyan.com    

Старши учител, начален етап, класен ръководител на 4а клас

Румяна Кринтева e-mail: rumyana.krinteva@2ou-smolyan.com      

Учител, начален етап, ЦДО, 4а клас

Айлин Терзиева e-mail: terzieva@2ou-smolyan.com      

Старши учител, начален етап, класен ръководител на 4б клас

Анита Иванова e-mail: anita.ivanova@2ou-smolyan.com      

Старши учител, начален етап, ЦДО 4б клас

Гергана Вълчецова e-mail: valchecova@2ou-smolyan.com  

Старши учител, начален етап, Английски език

Николина Попсавова-Жекина e-mail: nikolina.jekina@2ou-smolyan.com  

Старши учител по Български език и литература

Розета Субашиева e-mail: subashieva@2ou-smolyan.com    

Старши учител по Английски език

Стефка Иванова e-mail: ivanova@2ou-smolyan.com  

1 | 2 >>