Прием за I-ви клас

учебна 2017/2018 година

 

    Уважаеми родители на бъдещите ученици в първи клас през учебната 2017/2018 година,

    Ние знаем колко е важно всеки първи трепет на Вашето дете да бъде обграден с грижовност, внимание, търпение, много обич и, разбира се, професионална компетентност и умения да обучаваш, възпитаваш и напътстваш. Всичко това, заедно с уютна и позитивна атмосфера, ще откриете в ОУ ”Професор доктор Асен Златаров” Смолян.

    Всеки родител може да посети училището, за да получи отговор на своите въпроси или да ги зададе на електронната ни поща: ou2_smolian@abv.bg или на телефон: 0301 82957.

    За да Ви подпомогнем при вземането на решение и направим по-прозрачна организацията на приема в нашето училище, Ви предоставяме следната информация:

    Необходимите документи за записване са:

  • Заявление (по образец на училището);

  • Удостоверение за задължително предучилищно образование.

    Необходими действия:

Какво

Кога

Родителят подава заявление. Получава входящ номер.

От 8.30 до 16.30 часа всеки работен ден в канцеларията на училището.

Първа родителска среща

На 8 юни 2017 година от 17.30 часа.

Втора родителска среща

На 7 септември 2017 година от 17.30 часа.

 

Седмично разписание

Учебна 2016/2017 година

 

 Начален етап 

Прогимназиален етап

Дневен и седмичен режим 

Учебна 2016/2017 година

А. Дневен режим:

1. Учебните занятия в училището започват в 8.00 часа.

1.1. Графикът на часовете за І и ІІ клас на начален етап на основна образователна степен е следния:

 

Час Начало Край
1 час 8.00 часа 8.35 часа
2 час 8.50 часа 9.25 часа
3 час 10.00 часа 10.35 часа
4 час 10.50 часа 11.25 часа
5 час 11.40 часа 12.15 часа

 

 

1.2. Графикът на часовете от ІІІ и ІV клас на начален етап на основна образователна степен е следния:

 

Час Начало Край
1 час 8.00 часа 8.40 часа
2 час 8.50 часа 9.30 часа
3 час 10.00 часа 10.40 часа
4 час 10.50 часа 11.30 часа
5 час 11.40 часа 12.20 часа
6 час 12.30 часа 13.10 часа

 

 

1.3. Графикът на часовете за V – VІІІ клас от прогимназиален етап на основна образователна степен е следния:

 

 

Час Начало Край
1 час 8.00 часа 8.45 часа
2 час 8.55 часа 9.40 часа
3 час 9.50 часа 10.35 часа
4 час 10.55 часа 11.40 часа
5 час 11.50 часа 12.35 часа
6 час 12.45 часа 13.30 часа
7 час 13.40 часа 14.25 часа

 

2. Самоподготовката в групите за целодневна организация на учебния ден е с продължителност два часа. Тя започва след като бъдат осигурени, след края на последния час на съответната паралелка, 30 минути за обедно хранене на учениците и 30 минути за организиран отдих и физическа активност преди началото на учебните занимания след обяд.

3. Часовете по СИП/ФУЧ се провеждат извън редовното седмично разписание на часовете по утвърден график.

4. Часовете за консултации се провеждат извън редовното седмично разписание на часовете по утвърден график.

5. Часовете на извънучилищните учреждения с ученици от училището да започват след 16.30 часа за учениците от начален етап и след 17.00 часа за учениците от прогимназиален етап, като те се съобразят с утвърдените вече графиици за консултации, часовете по ФУЧ, СИП и часовете по учебен предмет "Физическо възпитание и спорт", определени за организиране и провеждане на спортни дейности и на открито.

Б. Седмичен режим:

1. Учебните занятия в училище се провеждат от понеделник до петък включително.

2. След приключване на редовните учебни занятия се провеждат организационни и методически дейности както следва:

2.1. В понеделник - производствени съвещания и заседание на методическите комисии.

2.2. Във вторник - час на класа след приключване на учебните занятия от ЗУЧ/ЗП и ИУЧ/ЗИП, заседание на Групата по условия на труд.

2.3. В сряда - заседание на УК за ПППМН.

2.4. В четвъртък - провеждане на педагогически съвети, родителски срещи и консултиране на родители и ученици от 17.30 ч на 13.10.2016 г., 10.11.2016 г., 08.12.2016 г., 12.01.2017 г., 09.02.2017 г., 09.03.2017 г., 06.04.2017 г., 11.05.2017 г. и 08.06.2017 г.

2.5. В петък - обсъждане на организационно-контролната дейност за предстоящата седмица.

 

Дневният и седмичен режим на училището е утвърден със заповед № РД 07 – 1157 от 09.09.2016 г. на директора на училището и е в сила от 15.09.2016 г.